Cơ bản

478.800/12 Tháng

 • SSD 2 GB
 • Băng thông 20 GB
 • Địa chỉ Email 10
 • Database 1
 • Park/Addon Domain 1/0
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin/Plesk

Cơ bản +

693.000/12 Tháng

 • SSD 4 GB
 • Băng thông 40 GB
 • Địa chỉ Email 20
 • Database 2
 • Park/Addon Domain Unlimited/0
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Direct Admin/Plesk

Cá nhân

957.600/12 Tháng

 • SSD 5 GB
 • Băng thông 70 GB
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 2
 • Park/Addon Domain Unlimited/1
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin/Plesk

Cá nhân +

1.171.800/12 Tháng

 • SSD 7 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 3
 • Park/Addon Domain Unlimited/1
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Cpanel/Plesk

Khởi nghiệp

1.789.200/12 Tháng

 • SSD 10 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 6
 • Park/Addon Domain Unlimited/2
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Cpanel/Plesk

Chuyên nghiệp

2.898.000/12 Tháng

 • SSD 15 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 9
 • Park/Addon Domain Unlimited/3
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Cpanel/Plesk

Doanh nghiệp

5.153.400/12 Tháng

 • SSD 20 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 15
 • Park/Addon Domain Unlimited/6
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Cpanel/Plesk

Thương mại điện tử

6.085.800/12 Tháng

 • SSD 30 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Địa chỉ Email Unlimited
 • Database 20
 • Park/Addon Domain Unlimited/8
 • SSL Free
 • Web server Litespeed | IIS
 • Control Panel Cpanel/Plesk

Chi phí đã bao gồm phí mua hộ hosting và chưa bao gồm phí VAT (VAT sẽ được tính dựa trên chi phí gốc đã trừ đi phí mua hộ)

CƠ BẢN

617.400/12 Tháng

 • SSD 1,5 GB
 • Băng thông 20 GB
 • Database 2
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

TIẾT KIỆM

995.400/12 tháng

 • SSD 3 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 2
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

THIẾT YẾU

1.247.400/12 tháng

 • SSD 6 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 4
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

CỬA HÀNG

1.877.400/12 tháng

 • SSD 10 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 6
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

DOANH NGHIỆP

3.389.400/12 tháng

 • SSD 15 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 10
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5.027.400/12 tháng

 • SSD 20 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 10
 • Park/Subdomain Unlimited
 • SSL Free
 • Web server Litespeed
 • Control Panel Direct Admin/Cpanel

Hosting được quản lý trực tiếp bởi các MOD Kỹ Thuật của Phoenix Flatsome

Cơ bản

300.000/12 Tháng

 • SSD 0.5 GB
 • Băng thông 20 GB
 • Database 1
 • Another Domain 0
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Cơ bản +

600.000/12 Tháng

 • SSD 1 GB
 • Băng thông 40 GB
 • Database 2
 • Another Domain 1
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Cá nhân

1.200.000/12 Tháng

 • SSD 2 GB
 • Băng thông 70 GB
 • Database 2
 • Another Domain 1
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Cá nhân +

1.500.000/12 Tháng

 • SSD 7 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 3
 • Another Domain 2
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Khởi nghiệp

1.800.000/12 Tháng

 • SSD 10 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 6
 • Another Domain 2
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Chuyên nghiệp

2.400.000/12 Tháng

 • SSD 15 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 9
 • Another Domain 3
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Doanh nghiệp

3.000.000/12 Tháng

 • SSD 20 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 15
 • Another Domain 5
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin

Thương mại điện tử

4.200.000/12 Tháng

 • SSD 30 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Database 20
 • Another Domain 8
 • SSL Free
 • Web server Apache
 • Control Panel Direct Admin